John Doe Corduroy Grip™ | Octopus
John Doe Corduroy Grip™ | Octopus
John Doe Corduroy Grip™ | Octopus
John Doe Corduroy Grip™ | Octopus
John Doe Corduroy Grip™ | Octopus
John Doe Corduroy Grip™ | Octopus
John Doe Corduroy Grip™ | Octopus
$46.00

John Doe Traction Pad™

Octopus John Doe Corduroy Grip™

Two piece Traction

11.8" x 12"
No arch / 50º tail kick / 27mm tall